EX NOVO Revista d'Història i Humanitats
 
Ex Novo Revista d'HistÚria i Humanitats
EX NOVO Revista d'Història i Humanitats  
  Presentació
  Presentación
  Qui som? - ¿Quiénes somos?
  Recepció de col·laboracions - Recepción de colaboraciones
  Normes de publicació - Normas de publicación
  Ex Novo on line
  I Premi Ex Novo Literari de Conte de Temàtica Històrica
  CRN Associació per a la recerca i la difusió en humanitats
  exnovorevista@gmail.com
  Activitats Actividades
 
  Dossier de premsa - Dosier de prensa
  Links
El material aquí disponible puede ser reproducido con finalidades investigadoras y divulgativas, jamás comerciales. Los derechos de los textos de esta web pertenecen exclusivamente a sus autores.
Normes de publicació - Normas de publicación

Normes per 
optar a publicació

1)       Tot article haurà d’enviar-se a l’adreça electrònica de la revista: exnovorevista@gmail.com
2)       La seva extensió cal que sigui menor de 15 pàgines, a lletra 12 Times New Roman, espai i mig. 
3)       L’article es pot presentar en castellà, català, anglès, francès o italià. En cas excepcional, la inclusió d’articles en una llengua diferent a les anteriors es factible prèvia acceptació del consell de redacció.
4)       L’article haurà d’ajustar-se a l’estructura següent:
- Títol
- Autor (autors) 
- L’adreça de correu electrònic, la titulació i el càrrec de l’autor (autors) (opcionals).
- Paraules Clau.
- Resum en castellà o català (màxim cinc línies).
- Abstract en anglès o francès (màxim cinc línies).
- Text (Degudament estructurat en paràgrafs i amb els subtítols pertinents).
- Les notes, a peu de pàgina, s’indicaran amb números volats.
- Bibliografia, al final de tot. 
5)       Les referències a articles o llibres figuraran en el text entre parèntesi, indicant el cognom de l’autor (o dels dos autors) i l’any d’edició del text consultat, separats per una coma. Si cal, s’inclouran referències específiques de pàgina (separades per dos punts), taula o figura (separades per comes):
a)       (GOLDSWORTHY, 2007)
b)       (ANDRÉ i HUS, 2005)
c)       (GOLDSWORTHY, 2007: 207) o (GOLDSWORTHY, 2007: 207-209) o (AUBET, 2007: 117, fig. 12)
En el cas de que hi hagués més de dos autors, també es pot incloure el nom del primer autor més l’expressió et alii.
d) (ROLDÁN et alii, 1999)
En el cas de que s’incloguin en una mateixa referència diversos llibres o articles, es citarà una continuació de l’altre, separats per un punt i coma:
e) (ISAAC, 1990; MATTERN, 1990; FERRILL, 1991).
Si en les referències s’inclouen diferents treballs d’un mateix autor publicat en el mateix any, caldrà distingir-los afegint lletres:
f) (KENNEDY, 1996a, 1996b , etc.).
6)       Les cites textuals aniran entre cometes o en cursiva, i seguides dels cognom de l’autor, any i pàgina o pàgines citades, tot entre parèntesi:
a)        “Había sido un error vergonzoso, pero podría haber resultado desastroso si los helvecios hubieran sido conscientes de la situación(GOLDSWORTHY, 2007: 283).
b)       La preocupación central de la obra de Polanyi fue el destino del hombre moderno, su libertad y su responsabilidad social (AUBET, 2007: 31).
7)       Les notes d’arxiu s’anotaran com a notes a peu de pàgina així:
Stemma de l’Arxiu, nom del fons, nom de la sèrie, numeració del/s foli/s (Recto/Verso).
A.C.A. Reial Audiència, Papeles de S.E, fols. 22r-24v.
 
8)       Al final de l’article figurarà el repertori bibliogràfic per ordre alfabètic:
a)       Llibres: COGNOMS de l’autor, inicial del nom, any d’edició consultada, Títol del llibre, editorial i lloc d’edició.
a) GOLDSWORTHY, A. 2001, César, La Esfera de los Libros, Madrid.
b) ROLDÁN, J.M.; BLÁZQUEZ, J.M.; DEL CASTILLO, A., 1999, Historia de Roma. Tomo II: El imperio romano, Cátedra, Madrid.
b)       Articles de revistes: COGNOMS de l’autor, inicial del nom, any d’edició del text, «Títol del capítol o article», parts, Nom de la revista, número de la revista i pàgines de l’article.
WHEELER, E., 1993, «Methodological Limits and the Mirage of Roman Strategy», 2 partes, Journal of Military History, 57, pp. 7-41.
c)       Capítols d'enciclopèdies o llibres: COGNOMS de l’autor, inicial del nom, (Any d’edició), «Títol de l'article o capítol», a COGNOMS dels autors o editors de l'enciclopèdia o llibre , Títol de l'enciclopèdia o llibre, editorial ipàgines:
WHITTAKER,C.R., 1996, «Where are the frontiers now?» a KENNEDY, D.L., The Roman Army in the East, Ann Arbor, pp. 25-42.
d)       Documents electrònics: COGNOMS de l’autor, inicial del nom o NOM de l'entitat responsable, Títol, [tipus de suport], lloc de publicació, data de publicació i d'actualització/revisió (data de consulta). 
METEREOLOGICAL SERVICE OF CANADA. The Science of Climate Change [en línia]. Environment Canada, 2000, actualitzat 19 abril 2000 [Consulta: 25 agost 2000].
e)       S'indicaran les abreviacions usades per a citar:
A.C.A: Arxiu de la Corona d'Aragó 
9)       Les imatges o taules s’enviaran en un arxiu a part, en la màxima resolució possible i en color.
a)       Seran citades en el lloc apropiat del text, mitjançant la paraula “taula” o “fig.”, en parèntesis, seguida del número per ordre d’aparició en el text: (taula 2) o (fig. 2).
b)       Tant les taules com les figures s’hauran d’ajustar al format de la revista.
c)       Les taules i les figures es numeraran per separat.
d)       A sota de cada imatge o taula s’inclourà el peu de pàgina amb les dades d’identificació completes.
10)    Recomanacions d’estil
a)       Les majúscules accentuades quan cal.
b)       El llatinismes en cursiva: et alii, per se, in situ.


Normas para 
optar a publicación
 
1)      Todo Artículo deberá enviarse a la dirección electrónica de la revista:  exnovorevista@gmail.com.
2)      Su extensión debe ser menor o igual a 15 páginas en letra 12 Times New Roman y formato de párrafo espacio y medio.
3)      El artículo puede presentarse en castellano, catalán, inglés francés o italiano. En caso excepcional, la inclusión de artículos en una lengua diferente a las antedichas es factible previa aceptación del consejo de redacción.
4)      El artículo deberá ajustarse a la estructura siguiente:
-         Título
-         Autor (autores)
-         Dirección de correo electrónico, titulación y cargo del autor (autores) del escrito; estos datos son de carácter opcional.
-         Palabras clave.
-         Resumen en castellano o catalán (máximo cinco líneas).
-         Resumen en inglés o francés (máximo cinco líneas).
-         Texto (debidamente estructurado en parágrafos y con los subtítulos pertinentes).
-         Las notas, a pie de página, se indicarán con números volados.
-         Bibliografía.
5)      Las referencias a artículos o libros figurarán en el texto entre paréntesis, indicando el apellido del autor (o de los autores ) y el año de edición del texto consultado, separado por una coma. Si hace falta, se incluirán referencias específicas de página (separadas por dos puntos), tabla o figura (separadas por comas):
a)       (GOLDSWORTHY, 2007)
b)      (ANDRÉ i HUS, 2005)
c)      (GOLDSWORTHY, 2007: 207) o (GOLDSWORTHY, 2007: 207-209) o (AUBET, 2007: 117, fig. 12)
En caso de que haya más de dos autores, se incluirá el nombre del primer autor y la expresión et alii:
d) (ROLDÁN et alii, 1999)
En caso de que se incluyan en una misma referencia diversos libros o artículos, se citará uno a continuación del otro, separados por un punto y coma:
e) (ISAAC, 1990; MATTERN, 1990; FERRILL, 1991).
Si en las referencias se incluyen diferentes trabajos de un mismo autor publicados en el mismo año, se distinguirá entre ellos añadiendo letras
f) (KENNEDY, 1996a, 1996b , etc.).
6)      Las citas textuales irán entre comillas o en cursiva, y seguidas de los APELLIDOS del autor, año y página o páginas citadas, todo entre paréntesis:
a)       “Había sido un error vergonzoso, pero podría haber resultado desastroso si los helvecios hubieran sido conscientes de la situación(GOLDSWORTHY, 2007: 283).
b)      La preocupación central de la obra de Polanyi fue el destino del hombre moderno, su libertad y su responsabilidad social (AUBET, 2007: 31).
7)      Las notas de archivo se anotarán como notas a pie de pagina de las siguiente forma:
 Stemma del Archivo, nombre de la serie, numeración del (de los) folio(s) (Recto/Verso).
      A.C.A. Reial Audiència, Papeles de S.E, fols. 22r-24v.
8)      Al final de todo artículo figurará l repertorio bibliográfico por orden alfabético:
a)      Libros: APELLIDO del autor, inicial del nombre, año de edición consultada, Título del libro, editorial y lugar de edición.
a) GOLDSWORTHY, A. 2001, César, La Esfera de los Libros, Madrid.
b) ROLDÁN, J.M.; BLÁZQUEZ, J.M.; DEL CASTILLO, A., 1999, Historia de Roma. Tomo II: El imperio romano, Cátedra, Madrid.
b)      Artículos de revistas: APELLIDO del autor, inicial del nombre, año de edición del texto, “Título del capítulo o del artículo”, partes, Nombre de la revista, número de la revista y páginas del artículo.
WHEELER, E., 1993, «Methodological Limits and the Mirage of Roman Strategy», 2 partes, Journal of Military History, 57, pp.7-41, 215-240.
c)      Capítulos de enciclopedias o libros: APELLIDO del autor, inicial del nombre, (año de edición), “Título del capítulo o del artículo”, en APELLIDOS de los autores o editores de la enciclopedia o libro, Título de la enciclopedia o libro, editorial y páginas:
WHITTAKER,C.R., 1996, «Where are the frontiers now?» a KENNEDY, D.L., The Roman Army in the East, Ann Arbor, 25-42.
d)      Documentos electrónicos: APELLIDO del autor, inicial del nombre o NOMBRE de la entidad responsable, Título, [tipo de soporte], lugar de publicación, fecha de publicación y de actualización/revisión (fecha de consulta).
Meteorological Service of Canada. The Science of Climate Change [en línia]. Environment Canada, 2000, actualitzat 19 abril 2000 [Consulta: 25 agost 2000].
e)      Se indicarán las abreviaciones usadas para citar:
A.C.A: Arxiu de la Corona d'Aragó
SP: Studia Phoenicia
9)      Las imágenes se enviarán en un archivo a parte, en la máxima resolución posible y a color.
a)      Serán citadas en el lugar apropiado del texto, mediante la palabra “tabla” o “fig.”, entre paréntesis, seguida del número por orden de aparición en el texto:(tabla 2) o (fig. 2).
b)      Tanto las tablas como las figuras deberán ajustarse al formato de la revista.
c)      Las tablas y las figuras se enumerarán por separado.
d)      Debajo de cada imagen o tabla se incluirá el pie de página con los datos de identificación completos.  
10) Recomendaciones de estilo.
a)      Acentuar las palabras en mayúsculas que en minúscula deben ir acentuadas.
b)      Los latinismos en cursiva: et alii, per se, in situ.
 


Comitia Rei Novae Associació per a la recerca i la difusió en l'àmbit de les humanitats  
   
Publicidad  
   
=> ¿Desea una página web gratis? Pues, haz clic aquí! <=
Disseny web: Xavier Martínez Villarroya